Rives frontales PO6 TN 80° droite. Teinte naturelle